Условия за покупка, доставка и връщане на продукт


1. Предмет

Настоящите общи условия уреждат отношенията между “Биошилд” ООД и потребителите на сайта www.defluval.com по повод покупко-продажбата на стоки (хранителни добавки), предлагани в онлайн магазина.
2. Информация за предлаганите стоки

2.1. “Биошилд” ООД публикува във www.defluval.com описание на основните характеристики на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и информация относно пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока и за правото на потребителя да се откаже от договора, както и условията и начина за упражняване на правото на отказ, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

2.2. “Биошилд” ООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.
3. Публична покана

Публикуването на основните характеристики и на цената на дадена стока на страницата на www.defluval.com представлява публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка. Същата е валидна до изчерпване на количествата.
4. Заявка за покупка

4.1. Подаването на заявка за покупка от потребителя се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

• определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „КУПИ”, обозначен срещу съответна стока;

• преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето за „Коментар”);

• избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;

• повторно потвърждение на заявката.

4.2. Заявката за покупка се счита за извършена след натискане на бутона “Поръчване”. До този момент потребителят има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.

4.3. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за “Биошилд” ООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

4.4. Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от потребителя телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от него адрес на електронна поща.
5. Потвърждаване на поръчката

5.1. Заявка за покупка се приема от “Биошилд” ООД чрез изпращане на съобщение до посочения от потребителя адрес на електронна поща, което съдържа:

– наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на “Биошилд” (включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия;

– информация за основните характеристики на заявената стока;

– продажната цена на стоката с включени в нея всички такси;

– стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, ако и доколкото такива се дължат;

– избрания от потребителя начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка;

– информация за правото на потребителя да се откаже от сключения във връзка със заявката договор;

– срока за доставка на заявената стока.

5.2. Ако “Биошилд” ООД не разполага със заявената за закупуване стока, дружеството уведомява Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща в срок до три работни дни.

5.3. Потребителят има правото да откаже или промени поръчката си в рамките на един час, считано от момента на потвърждаването й.
6. Цена и начин на плащане

6.1. Всички цени в онлайн магазина са обявени в български левове и с включен данък върху добавената стойност (в случай, че се дължи такъв). Указаните цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.

6.2. Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени с наложен платеж при доставка на стоката.

6.3. Потребителят заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, при условие, че такива се дължат.
7. Доставка

7.1. „Биошилд” ООД извършва доставка на стоки единствено и само на територията на Република България.

7.2. Заявената за покупка стока се доставя в срок от 24 до 72 ч. до врата или до офис на куриерска фирма „Еконт Експрес”.

7.3. Потребителят има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

– доставената стока явно не съответства на заявената за покупка и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

– при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

– цената, предявена на потребителя за заплащане, не съответства на дължимата цена;

– не е спазен срокът за доставка.
8. Отказ от поръчката и връщане на продукт

Потребителят има право да се откаже от закупената стока и да я върне в рамките на четиринадесет работни дни, считани от момента на получаване на стоката, който е упоменат в документацията на куриерската компания. Стоката не трябва да е с нарушен търговски вид, т.е. да липсва опаковката, да липсва документация, да е нарушена целостта на опаковката. “Биошилд” ООД се задължава да възстанови на потребителя пълната покупна стойност на стоката не по-късно от 30 дни от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор съгласно чл. 55, ал.6 от ЗЗП.
9. Права и задължения на страните във връзка с покупката на стоките

9.1. “Биошилд” ООД се задължава:

– да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;

– да достави в срок заявената стока;

9.2. Потребителят се задължава:

– да посочи точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока;

– да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;

– да получи стоката.

За да имате здрава коса, трябва да полагате грижи за нея!